Drepturi de autor

Articolele, informaţiile publicate pe site cu privire la descrierea produselor sau a principiilor pe baza cărora acestea funcţionează, imaginile, elementele de grafică web, scripturile şi software-ul reprezintă proprietatea Gesano Business SRL, compania care deţine marca Pro Turbo, şi a partenerilor săi, fiind protejate prin licenţă de timpul Common Licence şi de Legea pentru protecţia drepturilor de autor.

Preluarea informaţiilor despre produse sau a imaginilor acestora fără acordul scris al companiei Pro Turbo este considerată furt de proprietate intelectuală şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Tentativele de acces neautorizat la site şi încercările de fraudă vor fi raportate autorităţilor competente.

Orice conflict apărut între Pro Turbo şi clienţii noştri se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale din domeniu.Call Now Button